Bodemsanering

Het belang van een ervaren bodemsaneringsdeskundige houdt niet op bij het uitvoeren van de vereiste onderzoeken, maar is onontbeerlijk bij de voorbereiding, planning en uitvoering van de eigenlijke bodemsaneringswerken. Hiertoe betekent een grondig uitgewerkt bodemsaneringsproject en een zorgvuldig opgesteld aanbestedingsdocument een belangrijke meerwaarde voor alle betrokken partijen, zowel voor de klant, voor de aannemer als voor de toezichthoudende overheden. Artemis begeleidt de klant doorheen deze verschillende procedures, vanaf het uitwerken van de verschillende bodemsaneringsalternatieven tot de oplevering van de werken en de milieukundige nazorg.

Steeds meer wordt de nadruk gelegd op “geïntegreerd saneren”. Hierbij wordt er naar gestreefd om een bodemsanering niet als een loutere “kost” te beschouwen, maar, waar mogelijk, deze werken zoveel mogelijk te combineren met civieltechnische werken, bouwwerken, renovaties, etc. zodat, naast de kost voor de bodemsanering, ook een meerwaarde aan de site kan gegeven worden.

Waar op heden nog steeds het gros van de saneringen bestaat uit een grondontgraving, al dan niet gecombineerd met een grondwateronttrekking, is de saneringswereld eveneens een continu innoverende en zelf-evaluerende sector. Het is dan ook zaak om continu op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, en de meest geschikte techniek te selecteren in functie van kostprijs, duurtijd, beoogd resultaten,…

Artemis milieu kan hiertoe stoelen op een ruime ervaring met zowel klassieke als innovatieve saneringstechnieken, en onderhoudt een goede relatie en kennisuitwisseling met verschillende saneerders.

Naast het zelf uitwerken van bodemsaneringsprojecten en het begeleiden van bodemsaneringswerken, kan Artemis milieu ook instaan voor second opinions, due diligence, kostprijsramingen (o.m. in kader van de versnelde overdrachtsprocedure), algemeen advies,…